Yhdistyksen säännöt

07.10.2013 Voimassaolevat säännöt

1 §
YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE
Yhdistyksen nimi on Suomen Uusperheiden Liitto ry, Nyfa miljerna I Finland rf. Kansainvälisissä yhteyksissä voidaan käyttää epävirallisesti nimeä Stepfamilies in Finland ja yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä liitto. Liitosta käytetään myös epävirallista lyhennettä SUPLI. Sen kotipaikka on Turku ja toimialue koko maa.

2 §
LIITON TARKOITUS
Liiton tarkoituksena on toimialueellaan toimia jäsentensä kattojärjestönä sekä valvoa uusperheiden yleisiä ja yhteisiä etuja ja oikeuksia yhteiskunnassa, edistää uusperheiden perusturvallisuutta, yleistä hyvinvointia ja kaikinpuolista tervettä kehitystä sekä edistää uusperheiden keskinäistä yhteistoimintaa ja sosiaalista kanssakäymistä sekä kannustaa uusperheitä omaehtoiseen kansalaistoimintaan. Liitto on poliittisesti ja ideologisesti sitoutumaton järjestö.

3 §
LIITON TOIMINTAMUODOT
Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto toimialueellaan:
1) seuraa uusperheellisten aseman kehitystä
2) edistää ja edesauttaa neuvomalla ja ohjaa malla paikallisyhdistystensä syntyä ja toimintaa
3) osallistuu perhepoliittisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin
4) tiedottaa tilaisuuksista, tapahtumista sekä muusta toim innasta liiton piirissä sekä jäsenistöä muuten kiinnostavista asioista
5) tiedottaa liiton toiminnasta ja kannanotoista joukkoviestimille, viranomaisille ja yleisölle
6) tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille ja päättäjille.
7) järjestää jäsenilleen koulutus- ja valistustilaisuuksia sekä virkistys- ja kuntout ustoimintaa.
8) harjoittaa tarkoitukseensa liittyvää julkaisutoimintaa
9) järjestää vertais- ja pariryhmätoimintaa ja – koulutust a sekä ammatillista uusperheneuvontaa ja koulutusta
10) toimii yhteistyössä muiden lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyväksi toimivien koti- ja ulkomaisten järjes töjen kanssa
11) ryhtyy tarvittaessa muihin vastaaviin liiton tarkoitusta edistäviin toimiin

4 §
LIITON TALOUDELLINEN TOIMINTA
Liitto voi toimintansa tukemiseksi pitää kioskia, harjoittaa alaansa liittyvää opetusmateriaalien myyntiä, järjestää koulutustilaisuuksia ja kursseja sekä hakea erilaisia avustuksia.
Liitto voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä hankkia varoja toimintaansa järjestämällä rahankeräyksiä ja arpajaisia. Liitto voi omistaa ja hallita toimintansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja irtainta omaisuutta.

5 §
VARSINAISET JÄSENET
Liiton varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä rekisteröidyt yhdistykset ja yksityiset henkilöt, jotka haluavat edistää liiton tarkoituksen toteutumista. Varsinaiseksi henkilöjäseneksi voi liittyä, mikäli henkilön seutukunnalla ei toimi rekisteröityä
paikallisyhdistystä.

6 §
KANNATUSJÄSENET
Liiton kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea liiton tarkoitusta ja toimintaa.

7 §
KUNNIAPUHEENJOHTAJAT JA – JÄSENET
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on toiminnallaan erittäin ansiokkaasti edistänyt liiton tarkoitusta.
Kunniapuheenjohtajan ja -jäsenen hyväksyy liittokokous.

8 §
JÄSENOIKEUDET
Jäsenyhdistyksillä ja niiden jäsenillä sekä varsinaisilla henkilöjäsenillä on oikeus saada tietoa liiton toiminnasta, osallistua päätöksentekoon ja tulla valituksi liiton päättäviin ja muihin toimielimiin.
Jäsenyhdistyksillä on oikeus tehdä aloitteita liittohallitukselle ja liittohallituksen on viivytyksettä käsiteltävä tehdyt aloitteet ja selostettava liittokokouksissa tai muulla tavoin, mihin toimiin se on aloitteiden johdosta ryhtynyt.
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

9 §
JÄSENVELVOLLISUUDET
Liiton varsinainen jäsen on velvollinen suorittamaan liitolle syyskokouksen vahvistaman vuotuisen jäsenmaksun, joka määrätään erikseen jäsenyhdistyksille ja henkilöjäsenille.
Jäsenyhdistysten on lähetettävä kunkin vuoden maaliskuun loppuun mennessä liitolle selvitys edellisen vuoden viimeisen päivän jäsenmaksunsa maksaneiden jäsentensä määrästä, edellisen vuoden tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus sekä seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja viipymättä ilmoitettava yhdistyksen jäsenkuntaa, sääntöjä ja hallintoa koskevat muutokset.
Kannatusjäsen on velvollinen suorittamaan liitolle syyskokouksen vahvistaman vuotuisen kannatusjäsenmaksun.
Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen eivät ole velvollisia maksamaan jäsenmaksua.

10 §
LIITTOON LIITTYMINEN JA LIITOSTA EROAMINEN
Liittohallitus hyväksyy uudet jäsenet.
Jäsenellä on oikeus erota liitosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti liittohallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai
liittokokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Ero tulee voimaan välittömästi.
Liittohallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos jäsen on kahtena peräkkäisenä kalenterivuotena jättänyt jäsenmaksunsa
suorittamatta.
Jos jäsen menettelee liiton tarkoitusperien vastaisesti, rikkoo näitä sääntöjä tai jättää täyttämättä velvollisuutensa liittoa
kohtaan, voi liittohallitus erottaa jäsenen liitosta.
Erotettu jäsen voi saattaa erottamispäätöksen liittokokouksen käsiteltäväksi jättämällä valituskirjelmän kirjallisesti
liittohallitukselle kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun sai tiedon erottamispäätöksestä.
Liitosta eronnut tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksun myös siltä kalenterivuodelta, jonka aikana
jäsenyys päättyy. Eronnut tai erotettu jäsen ei ole oikeutettu osuuteen liiton varoista.

11 §
LIITON HALLINTOELIMET
Liiton hallintoelimet ovat liittokokous ja liittohallitus.

12 § LIITTOKOKOUKSET
Liiton sääntömääräinen kevätkokous pidetään viimeistään maaliskuussa ja sääntömääräinen syyskokous viimeistään
marraskuussa. Kutsu liittokokoukseen on tehtävä vähintään 14 päivää ennen kokousta liiton jäsenille toimitettavalla
sähköpostilla tai kirjallisella kutsulla. Kokous on päätösvaltainen, mikäli se on sääntöjen mukaan koolle kutsuttu.
Ylimääräinen liittokokous pidetään, kun liittokokous niin päättää tai liittohallitus katsoo siihen olevan aihetta tai vähintään
yksi kymmenesosa (1/10) liiton äänioikeutetuista jäsenistä liittohallitukselle kirjallisesti sitä ilmoittamansa asian käsittelyä
varten vaatii. Kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun pyyntö sen pitämisestä on liittohallitukselle
esitetty.
Liittokokousten kokoonkutsujana toimii liittohallitus. Liittokokouksissa päätettäviksi aiotut asiat on mainittava
kokouskutsussa.
Varsinaisena jäsenenä olevalla jäsenyhdistyksellä on liittokokouksessa yksi edustaja, jos sen jäsenmaksunsa maksaneiden
jäsenten jäsenmäärä edellisen vuoden viimeisenä päivänä on alle 20.
Mikäli jäsenmäärä on 20 tai yli, edustajamäärät ovat:
Jäsenmäärä vähintään Edustajia
20 2
30 3
40 4
50 5
70 6
90 7
110 8
130 9
150 10
Jäsenmäärän ollessa yli 150 on jäsenyhdistyksellä liittokokouksessa 10 edustajaa.
Jäsenyhdistys voi jakaa äänimääränsä kokonaisiin ääniin yhdelle tai useammalle edustajalleen.
Liittokokousedustajat äänimäärineen tulee valita jäsenyhdistyksen kokouksessa, josta edustajien valintaa koskeva
pöytäkirjanote toimitetaan valtakirjan liitteenä liittokokoukseen.
Liiton varsinaisella henkilöjäsenillä kunniapuheenjohtajilla ja ku nniajäsenillä on puheoikeus liittokokouksissa.

13 §
LIITO N KOKOUKSISSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT
Liiton kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokoukse n puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. käsitellään edellisen toimintavuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan tai tilintarkastajan antama
  lausunto
 6. päätetä än tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
  Liiton syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 8. kokouksen avaus
 9. valitaan kokoukse n puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 10. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 11. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 12. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja t alousarvio sekä jäsenyhdistyksen, varsinaisen henkilöjäsenen sekä kannatusjäsenen
  jäsenmaksut seuraavaksi kalenterivuodeksi.
 13. valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota ku tsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi.
 14. valitaan hallituksen muut varsinaiset jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle.
 15. valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi yksi (1) toiminnantarkastaja tai tilintarka staja ja yksi (1) varahenkilö
 16. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
  Mikäli liiton jäsen haluaa saada jonkin asian liittokokouksessa käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti
  liittohallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun, kuitenkin viimeistään 30 päivää ennen
  kokousta.

14 §
LIITTOHALLITUS
Liittohallitus hoitaa liiton asioita sekä edustaa liittoa liittokokouksen antamien ohjeiden mukaisesti.
Liittohallituksen tehtävänä on erityisesti:
1) kehittää ja valvoa yhdistysten ja liiton toimintaa
2) hoitaa liiton taloutta ja omaisuutta huolellisesti sekä käyttää liiton saamia lahjoituksia, avustuksia, testamentti- ja muita
varoja saamiensa ohjeiden ja määräysten mukaisesti
3) laatia ja esittää vuosittain liittokokoukselle ehdotukset toimintasuunnitelmaksi, talousarvioksi, toimintakertomukseksi ja
tilinpäätökseksi
4) valmistella liittokokouksessa käsiteltävät asiat sekä kutsua koolle liittokokoukset
5) huolehtia yhteydenpidosta jäseniin
6) hyväksyä jäsenet ja todeta jäsenet eronneeksi sekä pitää luetteloa jäsenistä
7) ottaa ja erottaa liiton toimihenkilöt, päättää heidän palvelussuhteensa ehdoista sekä valvoa heidän toimintaansa
8) liittohallitus voi tarvittaessa asettaa keskuudestaan määräämiensä tehtävien hoitoa varten alaisuuteensa valiokunnan, toimikunnan tai työryhmän ja kutsua näihin asiantuntijajäseniä.
Liittohallitus on vastuussa toiminnastaan liittokokoukselle.

15 §
LIITTOHALLITUKSEN KOKOONPANO
Liittohallitukseen kuuluu kalenterivuodeksi kerrallaan valittavan puheenjohtajan lisäksi kuusi (6) kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittua muuta varsinaista jäsentä.
Lisäksi valitaan kuusi varajäsentä kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan saamiensa äänimäärän mukaisessa järjestyksessä.
Valittujen toimikausi alkaa valintaa seuraavan kalenterivuoden tammikuun 01 päivänä.
Liittohallituksen varsinaisista ja varajäsenistä eroaa vuosittain puolet (3). Ensimmäisellä kerralla erovuoroiset ratkaistaan arvalla.
Liittohallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan
sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

16 §
LIITTOHALLITUKSEN KOKOUKSET JA PÄÄTÖSVALTA
Liittohallitus kokoontuu puheenjohtajan ja hänen ollessaan estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta.
Kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja mukaanluettuna vähintään puolet liittohallituksen jäsenistä on paikalla.
Liittohallitus on lisäksi kutsuttava välittömästi koolle, jos vähintään puolet sen jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti pyytää puheenjohtajalta tai tämän ollessa estynyt varapuheenjohtajalta.
Liittohallituksen kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jonka puolesta on annettu eniten ääniä.
Äänten mennessä tasan henkilövaali ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt.
Liittohallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, joka on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä kahden siihen tehtävään valitun läsnäolleen jäsenen tai kokouksen itsensä tarkastettava.

17 §
LIITON NIMEN KIRJOITTAMINEN
Liiton nimen kirjoittavat liittohallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompi kumpi heistä yhdessä rahastonhoitajan
tai muun liittohallituksen määräämän henkilön kanssa.

18 §
LIITON TILIVUOSI JA TILIEN PÄÄTTÄMINEN
Liiton toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös sekä talouteen ja hallintoon liittyvät asiakirjat on viimeistään kuukautta ennen liittokokousta luovutettava tilintarkastajille, joiden on annettava tilintarkastuskertomus liittohallitukselle viimeistään kahta viikkoa ennen varsinaista liittokokousta.

19 §
SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia, jos liittokokouskutsussa on ollut siitä maininta ja jos muutosten puolesta annetaan vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa äänestyksessä annetuista äänistä.

20 §
LIITON PURKAMINEN
Liiton purkamispäätös on tehtävä kahdessa peräkkäisessä liittokokouksessa vähintään neljä viidesosan (4/5) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä ja kokousten väliaika on oltava vähintään yksi (1) kuukausi.
Liiton purkauduttua on sen varat luovutettava jälkimmäisen purkamisesta päättävän liittokokouksen määräämiin lastensuojelutarkoituksiin.

© Patentti- ja rekisterihallitus. Tämä tietokanta päivitetty 01.03.2018 14:11


Scroll to top