Uusperheen aikuisten keskinäisillä vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaidoilla on suuri merkitys koko perheen hyvinvoinnille. Suomen Uusperheiden Liiton teettämässä kyselyssä selvitettiin uusperheiden isien kokemuksia siitä, miten miehet kokevat eron jälkeisen isänä olemisen uudessa perheessä.

Tutkimuksen tavoitteena oli kerätä tietoa isyyttä vahvistavista keinoista, joita sote-alan ammattilaiset voivat hyödyntää kohdatessaan uusperheiden isiä. Tutkimusraportin mukaan miehet kuvasivat itselleen tärkeäksi ja isyyttä tukevaksi erityisesti avoimen keskustelun uuden kumppanin kanssa. Myös aiemmat tutkimukset viittaavat uusparin välisen toimivan vuorovaikutuksen olevan avainasemassa uusperheiden hyvinvoinnin suojaavana tekijänä.

Isät ovat eron jälkeen yhä selkeä enemmistö lasten etävanhempina, kertoo tutkimuksen toteuttaja Katja Kurjenrauma

Ero koettelee usein enemmän isän ja lapsen, kuin äidin ja lapsen suhdetta. Suhteen perustana on yhteyden kokemus, jota vaikeuttavat eron aiheuttamat tunnekuohut, sosiaalinen epävarmuus ja usein isän eriytyminen perheestä. Tukipalveluiden näkökulmasta etävanhemmat ovat erilaisessa asemassa verrattuna lähivanhempaan. Palveluiden kehittämisessä olisi tärkeää huomioida entistä paremmin etävanhempina toimivat isät.

Valtaosalla (68 %) kyselyyn vastanneista isistä kokemus omasta isyydestä oli muuttunut myönteisemmäksi eron jälkeen.

Muutoksen kokeneet isät kuvaavat, että oma suhde lapsiin on entistä parempi, kiinteämpi ja rennompi. Isät kuvaavat viettävänsä aiempaa enemmän aikaa lasten kanssa ja suunnittelevansa tapaamisia etukäteen, esimerkiksi huomioimalla työpäivänsä pituuden ja työmatkat lasten tapaamisaikojen mukaan.

Mielenkiintoinen yksityiskohta kyselyssä olivat miesten kuvaukset kokemuksiaan erilaisten odotusten kohteena olemisesta ex-puolison ja nykyisen puolison osalta. Lapsiinsa liittyvissä tapaamisasioissa osa isistä koki joutuvansa asetelmaan, jossa on mahdotonta olla suututtamatta joko omaa puolisoa tai lapsen biologista äitiä. Ristiriitoja kuvatessaan vastaajat käyttivät taistelua kuvaavia termejä. Kommenteista syntyi mielikuva isän kokemuksesta taistelutantereella olemisesta, kertoo Katja Kurjenrauma.

Merkittäväksi tekijäksi isyyden vahvistumisessa mainitaan nykyinen puoliso, joka on tukenut, kannustanut ja rohkaissut mahdollisuutta toteuttaa isyyttä uudella tavalla. Etäisien puolisot, eli lasten bonusvanhemmat ovat tutkimuksen mukaan hyvin aktiivisia ja kiinnostuneita osallistumaan lasten kasvatustyöhön. Isät kokivat tärkeänä, että uudessa perheessä kohdellaan tasa-arvoisesti kaikkia lapsia ja että perheen aikuiset tekevät päätöksiä perheessä yhdessä.

Uusperheen ja lasten hyvinvointia voidaan tukea kiinnittämällä erityistä huomiota etävanhempina toimivien isien kohtaamiseen tasavertaisina vanhempina. Lähi- ja etävanhemman tasavertainen kohtelu tulisi olla perheitä kohtaavissa palveluissa itsestäänselvyys ja se vaatii ammattilaisten aktiivisuutta,sanoo Katja Kurjenrauma.

Kyselyn avulla saimme ensiarvoisen tärkeää tietoa siitä, miten uusperheiden isät kokevat tulevansa huomioiduksi perhepalveluissa lasten tasa-arvoisina vanhempina. Tietoa uusperhe-elämää elävien miesten kokemuksista Suomessa on valitettavan vähän tarjolla, toteaa Petri Rainio, Suomen Uusperheiden Liiton puheenjohtaja ja itsekin uusperheen isä.

Molempien vanhempien tukeminen eron jälkeisessä vanhemmuudessa sekä uusien puolisoiden mukaan ottaminen lasten elämään kuuluvina merkityksellisinä aikuisina ovat tärkeä osa perheiden monimuotoisuuden ymmärtämistä. Turvalliset aikuiset toimivat suojaavina tekijöinä uusperheen lasten ja nuorten kasvulle, lisää Suomen Uusperheiden Liiton toiminnanjohtaja, psykoterapeutti Kirsi Heikinheimo.

Tutkimus on Katja Kurjenrauman lopputyö Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityön erikoistumiskoulutuksessa 2019–2021 (Helsingin yliopisto, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta)

Katja Kurjenrauma katsoo kameraan

Katja Kurjenrauma

Sosiaalityöntekijä VTM, erikoissosiaalityöntekijä Raision kaupunki, Sosiaali- ja terveyskeskus | Perheneuvola

044 7971 859
[email protected]

Artikkeli on julkaistu 6.7.2021 Suomen Uusperheiden Liitto ry:n Stepping- hankkeen sivuilla https://www.stepapp.fi/uutiset/uusperheessa-uusi-puoliso-tukee-isaa-vanhemmuudessa/

Jaa: