Uusperheneuvojan näkökulmasta uusperheneuvonta on kohtaamista, välittämistä ja rinnalla kulkemista. Se on myös kuuntelemista, kysymistä, asioiden ja toimintamallien peilaamista, työkalujen ja tuen antamista sekä toivon ylläpitämistä. Se on uusparin tai uusperheen ja uusperheneuvojan välistä yhteistyötä.

Kuka uusperheneuvontaan voi tulla?

Uusperheneuvontaan voi tulla kuka tahansa uusperheasioista kiinnostunut. Apua hakeva voi olla itse uusparisuhteessa tai olla uusperheenjäsen tai kuulua uusperheen lähipiiriin. Uusperheitä on monenlaisia, mutta se mikä tekee perheestä uusperheen, on se, että vähintään toisella puolisoista on lapsia edellisestä tai edellisistä parisuhteista.

Uusperheen muoto vaikuttaa uusperheenjäsenen rooliin. Uusperheenjäseniä voivat olla biologinen vanhempi, sosiaalinen vanhempi eli äiti- tai isäpuoli, lapseton äiti- tai isäpuoli tai toinen uusperheen aikuinen, oma tai toisen aikuisen biologinen lapsi, sisarpuoli toisille uusperheen lapsille, uusperheen yhteinen biologinen lapsi tai uusperheessä vieraileva lapsi. Perhekokonaisuus on usein monimuotoinen ja muuttuva yhdistelmä minun, sinun ja meidän lapsista.
Uusperheessä uuspari määrittää keskenään oman ja keskinäisen suhteensa vanhemmuuteen ja toisen biologisiin lapsiin. Äiti- ja isäpuolen rooleja on erilaisia.
Uusperheneuvontaan voi hakeutua ex-puolison, isovanhemman tai sukulaisen roolissa. Roolilla ei ole ratkaisevaa merkitystä vaan sillä, että kokee tarvetta tai kiinnostusta saada tietoa, tukea tai työkaluja uusperheasioihin.

Milloin uusperheneuvontaan kannattaa hakeutua?

Uusperheneuvonta on monimuotoista kuten uusperheetkin. Uusperheneuvonta voi olla luonteeltaan ennaltaehkäisevää, tietoa antavaa, konsultoivaa, terapiaa tai kriisiapua. Uusperheneuvonta on matalan kynnyksen apua ja siksi ei ole erityisiä kriteerejä sille, milloin uusperheneuvontaan voi hakeutua. Olennaista on palvelua hakevan oma kiinnostus tai tarve. Usein uusparit hakeutuvat ammattiavun pariin, kun yhteistä taivalta on kuljettu 2 – 4 vuotta.

Millaisia asioita uusperheneuvonnassa käsitellään?

Uusperheneuvonnassa voidaan käsitellä uusperheen dynamiikkaa, vuorovaikutusta, parisuhdetta, suhdetta lapsiin, lasten välisiä suhteita, suhteita ex-puolisoihin tai sukulaisiin, uusparisuhteen ja uusperheen herättämiä tunteita, haasteita tai ongelmia. Uusperheneuvonnassa voidaan keskustella uusperheen kehitysvaiheista, rajoista, perinteistä, ex-perheiden historioista, uusperheen perheytymisestä, perhejuhlista tai muista käytännön järjestelyistä uusperheessä. Myös ajankäyttö, uusperheen pelisäännöt, perhepalaverit ja roolit uusperheen aikuisina ja vanhempina ovat yleisiä uusperheneuvonnassa käsiteltäviä asioita.
Uusperheneuvonnan tavoitteena on auttaa ja tukea aina kyseessä olevaa uusparia tai – perhettä heidän perheen tilanteessaan, haasteissaan ja tunteissaan.

Mitä uusperheneuvonta on?

Uusperheneuvonnan ensimmäisessä tapaamisessa kartoitetaan uusperheen tilannetta – keitä uusperheeseen kuuluu, mikä on uuspuolisoiden perhe- ja parisuhdehistoria, milloin ja kuinka uusparisuhde on alkanut sekä mitkä ovat uusparisuhteen tai uusperheen haasteet ja avuntarve. Uusperheneuvoja voi käyttää sukupuuta kartoituksen työvälineenä, koska se auttaa hahmottamaan paremmin uusperheisiin kuuluvat usein lukuisat ihmiset ja heidän roolinsa.
Uusperheneuvonnan tavoite on antaa tietoa, tukea ja työkaluja uusparille ja uusperheelle heidän tilanteeseensa. Työskentely on yhteistyötä yhteisen tavoitteen – uusparisuhteen ja uusperheen hyvinvoinnin ja toimivuuden – eteen.

Miksi uusperheneuvontaan kannattaa tulla?

Kun uusperhe saa apua ja tukea sen haasteisiin, parisuhteeseen ja vanhemmuuteen liittyviin kysymyksiin sekä uusperhedynamiikan herättämiin hankaliin tunteisiin, uuspari saa kokemuksen siitä, että he yhdessä ovat auttaneet uusperhettä selviämään. Tämä lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta ja muita positiivisia tunteita parisuhteessa ja perheessä. Sen seurauksena uusperheen perheytyminen etenee ja uusperhe alkaa toimia paremmin perheenä.

Anne Huolman

Perheterapeutti ja uusperheneuvoja