Tuomioistuin voi päättää, että lapsen huolto uskotaan vanhempien ohella yhdelle tai useammalle henkilölle, joka on antanut siihen suostumuksensa. Oheishuolto ei vapauta vanhempia heidän elatusvastuustaan eikä tuota oheishuoltajalle elatusvelvollisuutta lasta kohtaan. Oheishuoltaja toimii vanhempien/vanhemman ohella lapsen huoltajana. Oheishuollon määräämisen edellytyksenä on, että se on lapsen edun mukaista. Perusteluna voi olla esim. se, että lapsi on jo pitkähkön ajan ollut oheishuoltajaksi esitetyn henkilön hoidettavana ja hänen suhteensa vanhempaan on katkennut.

Lain ensisijaisena tavoitteena on aina lapsen edun kannalta paras yksilöratkaisu kunkin tapauksen olosuhteissa. Jos lapsen suhde muualla asuvaan vanhempaansa on hauras tai ehkä kokonaan katkennutkin, vanhempipuolen määräämiselle lapsen huoltajaksi yhdessä vanhemman kanssa ei ole ainakaan toisesta vanhemmasta johdettavaa estettä. Jos itselle jotain sattuu, on hyvin todennäköistä, että oheishuoltajana aloittanut saa jatkaa yksin lapsen huoltajana sen jälkeen.

Lapsen huoltoa koskevaa asiaa käsiteltäessä on tuomioistuimen varattava lapsen vanhemmille tilaisuus tulla kuulluksi. Kyse on siis vain kuulemisesta ja oikeus saa tehdä itsenäisen ratkaisun. Lapsen vanhemman suostumusta ei tarvita, eikä hänen tarvitse olla oikeudessa saapuvilla; riittää kun hän saa mahdollisuuden. Tuomioistuin ei ole sidottu sosiaaliviranomaisten tai vanhempien esittämiin vaatimuksiin ja vaihtoehtoihin, vaan asia on ratkaistava pelkästään lapsen edun lähtökohdista.

Oheishuoltaja-asia lähtee liikkeelle kirjallisella hakemuksella.

Yleistä tietoa oheishuoltajuudesta

Mikä on oheishuoltaja?

Oheishuoltaja on lapselle läheinen aikuinen henkilö, joka on suostumuksensa perusteella hakemuksesta määrätty käräjäoikeudessa toimimaan lapsen huoltajana hänen varsinaisten huoltajiensa lisäksi. Oheishuoltajalla on huoltajan oikeudet, mutta ei ole elatusvelvollisuutta lapseen. Jos halutaan, että lapsi perii uuden puolison, on hänet adoptoitava.

Miten oheishuoltajuutta haetaan?

Oheishuoltajuutta haetaan kirjallisesti käräjäoikeudesta. Hakemus voi olla vapaamuotoinen. Huoltajien, vanhempien ja oheishuoltajiksi ryhtyvien suostumukset tulevat hakemuksen liitteeksi. Käräjäoikeus voi asiaa ratkaistessaan pyytää sosiaalilautakunnalta selvityksen. Hakemukseen voi ottaa mallia esim.  Sateenkaariperheet ry:n sivuilta.

Milloin oheishuoltajuus lakkaa?

Oheishuoltajuus lakkaa lapsen täyttäessä 18 vuotta, ellei käräjäoikeudessa ole tehty määräaikaista oheishuoltajuuspäätöstä.

Jaa: