”Uusparisuhteen onnellisuus perustuu moninaisuuteen, onnellisuuden positiiviseen kehään – kun yhtä parisuhteen ulottuvuutta saadaan parannettua, heijastuu se myös muiden osa-alueiden toimivuuteen myönteisesti.”

PsT Vuokko Malisen väitös: Uusparisuhteen ongelmia voidaan ehkäistä

Psykologian tohtori Vuokko Malisen psykologian alaan kuuluva tuore väitöstutkimus osoittaa ennaltaehkäisevän tuen vaikuttavan myönteisesti uusparisuhteisiin. Tulokset osoittivat, että molempien puolisoiden hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että suhteessa on me-henkeä, kiintymystä ja ystävyyttä. Hyvinvoinnille haitallista puolestaan on erouhka ja vakavat uusparisuhdeongelmat, kuten vaikeat ratkaisemattomat ristiriidat, etääntyminen puolisosta ja keskusteluyhteyden katkokset, Malinen kertoo.

Malisen väitöstutkimus perustuu niin kutsuttuun uusparisuhteen kehrämalliin ja kaksipäiväiseen uuspareille suunnattuun parisuhdeohjelmaan, jolla tuettiin uusparisuhdetta ja uusperheen vanhemmuutta. Malinen on kehittänyt mallia ja interventiota yhdessä työryhmänsä kanssa.

Ohjelman jälkeen sekä naisten että miesten kokemukset uusparisuhteensa toimivuudesta olivat parantuneet ja vanhemmuuden ongelmat vähentyneet. Lisäksi tutkimustulosten mukaan miehet kokivat useammin itsensä ulkopuoliseksi uusperheessä kuin naiset, ja he kokivat myös naisia useammin ex-elämän vaikuttavan kielteisesti uuteen suhteeseen.

Tutkimuksen aihe on kansallisesti merkittävä. Käytännön kliiniseen työhön soveltuvalle, teoreettisesti perustellulle ongelmia ennalta ehkäiseville parisuhdeinterventiolle on selkeä kysyntä ja tarve. Tuloksista voidaan päätellä, että kehitetty malli ja interventio ehkäisevät uusperheiden ongelmia ja näin ollen myös toissijaisten ongelmien syntyminen todennäköisesti onnistutaan ehkäisemään.

Uusparisuhteessa naisen ja miehen suhde muuttuu, kun mukana on ratkaisua vaativa vanhemmuussuhde

Uusparisuhde on käsite, jota harvoin pohditaan tieteellisessä keskustelussa. Uusperheessä pari kohtaa erilaisia vanhemmuuden ja parisuhteen haasteita kuin ensimmäisissä liitoissa. Uusperheen vanhemmuus, biologinen ja ei-biologinen, yllättää usein uusparin.

Väitöstutkimuksen tulosten mukaan lyhyellä, kahden päivän mittaisella, interventiolla on mahdollista parantaa sekä uusparisuhteen toimivuutta että vanhemmuutta uusperheessä. Kun parisuhteen kuorma vähenee, perheen aikuisilla on enemmän voimavaroja toimia vanhempana. Tämä tieto auttaa myös pari- ja perheongelmien kanssa työskenteleviä ammattilaisia hahmottamaan sitä, mihin panostaa, kun lapsella on ongelmia.

Uusparisuhteen kehrä -malliin perustuvassa kaksipäiväisessä ohjelmassa vahvistetaan ensimmäisenä päivänä parisuhteen myönteistä pohjaa, joka on edellytys sille, että toisena päivänä voidaan keskittyä suhteen ristiriitojen rakentaviin käsittelytaitoihin ja tunneilmaisujen säätelyn parantamiseen puolisoiden välillä. Ohjelma eroaa muista vastaavista siten, että parit työskentelevät ainoastaan oman puolison kanssa.

Väitöstutkimuksessa interventioon osallistui 65 uusparia, jotka arvioivat parisuhteensa tilaa malliin pohjautuvalla parisuhdekyselyllä ennen interventiota, sen päätteeksi sekä 8–9 kuukauden kuluttua seurannassa.

Uusparisuhteen onnellisuus on positiivinen kehä

Väitöstutkimuksen tulokset osoittavat, että uusparisuhteen onnellisuus perustuu moninaisuuteen, onnellisuuden positiiviseen kehään: kun yhtä parisuhteen ulottuvuutta saadaan parannettua, heijastuu se myös muiden osa-alueiden toimivuuteen myönteisesti. Tämä näkyy esimerkiksi niin, että uusparisuhteen toimivuuden parantuessa myös vanhemmuuden hoitaminen uusperheessä paranee tai päinvastoin.

Uusperheen muotoutumisen kannalta on ensisijaisen tärkeää, että pari saa tuettua uusperheen moninaisia suhteita toimiviksi ja kykenee paremmin ratkaisemaan vanhemmuuden kysymykset perheessä. Tällä on suuri merkitys lapsille, jotka joutuvat usein keskelle eroriitoja ja mahdollisesti vielä osallisiksi uusperheriitoihin. Tämän tutkimuksen perusteella voidaan päätellä, että kun vanhemman hyvinvointi paranee parisuhdeongelmien helpottaessa, heijastuu se todennäköisesti myönteisesti koko perheeseen ja edelleen lasten hyvinvointiin.

Toimivien mallien kehittäminen uusparisuhteiden ja -perheiden ongelmien ennalta ehkäisemiseksi on tärkeää ja kustannustehokasta työtä, joka maksaa itsensä takaisin aikuisten, lasten ja koko uusperheen lisääntyneenä hyvinvointina. Koska uusparisuhteessa on tunnetusti kohonnut eroriski, olisi tärkeää, että tutkitusti toimivan ennalta ehkäisevän työn merkitys otettaisiin vakavammin huomioon myös poliittisessa päätöksenteossa.

PsT Vuokko Malisen psykologian alaan kuuluva väitöskirja “UUSPARI, uusperheen parisuhde ja koulutuksellisen intervention mahdollisuudet sen tukemiseen” tarkistettiin Itä-Suomen yliopiston filosofisessa tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimi professori Anna Rönkä Jyväskylän yliopistosta ja kustoksena professori Hannu Räty Itä-Suomen yliopistosta.

Elokuussa 2015 psykologian tohtoriksi väitellyt Vuokko Malinen on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon kasvatustieteessä vuonna 1980 ja soveltavassa psykologiassa 1984 Helsingin yliopistossa.

Suplin uusparit mukana tutkimuksessa

Artikkeli julkaistu Supliikki-lehdessä 2/2015

Väitökirjan tiedot:

Uuspari, uusperheen parisuhde ja koulutuksellisen intervention mahdollisuudet sen tukemiseen
Malinen, Vuokko

Itä-Suomen yliopisto, 2015
Filosofinen tiedekunta
Väitöskirja
Publications of the University of Eastern Finland.
Dissertations in Education, Humanities, and Theology., no 71
ISSN: 1798-5633
ISBN: 978-952-61-1849-9
Pysyvä linkki julkaisuun: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-1849-9

Jaa: