Kansalaisaloitteella vaaditaan jokaiselle oppivelvollisuuden piiriin kuuluvalle lapselle ja nuorelle tasa-arvoista, maksutonta koulukuljetusta lapsen molemmista kodeista. Tällä hetkellä kunta saa itse päättää, tarjoaako koulukuljetuksen lapsen kaikista kodeista. Käytännössä koulukuljetuksen muun kuin lähivanhemman luota tarjoaa Suomessa vain muutama kunta. Lakialoite vaatii kunnan oman harkinnan poistamista sen suhteen, pitääkö kunnan tarjota koulukyyti myös lapsen toisesta kodista vai ei.

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/7013?fbclid=IwAR1AAKmyrdylRXZxllQ8iLvuOS3-HZo56fN58-cc5Z9f3OogzokpILhF294

Monen kunnan nykyinen käytäntö eriarvoistaa eroperheiden lapsia ja vanhempia mahdollistamalla maksuttoman koulukuljetuksen vain lähivanhemman luota. Nykyinen lainsäädäntö kuitenkin sallisi maksuttoman kuljetuksen kummankin vanhemman luota vuoroasumisjärjestelyssä. Tilanne koskee myös perheitä, joissa koulukyydin perusteena on lapsen erityisen tuen tarve. Joissakin tapauksisa koulutaksi hakee oman kodin sisarukset, mutta yksi lapsista ei pääse samalla kyydillä, koska kyseessä on virallisesti lapsen etäkoti.

Mahdollistamalla maksuton koulukuljetus vuoroasuville lapsille, tuetaan samalla lapsen oikeutta molempiin vanhempiin. Koulukyydin mahdollisuus tasa-arvoistaa vuoroasuvien lasten perheitä, tukee lapsen ja etävanhemman yhteyttä sekä vahvistaa perheiden hyvinvointia helpottamalla perheiden taloudellista toimeentuloa. Maksullinen koulukuljetus voi olla kynnyksenä vuoroasumismahdollisuudelle, joka taas voisi olla vanhemman ja lapsen yhteydenpidon kannalta viikonloppuvanhemmuutta parempi ja varteenotettava vaihtoehto.


Yleissopimus lapsen oikeuksista

3 artikla
1. Kaikissa julkisen tai yksityisen sosiaalihuollon, tuomioistuinten, hallintoviranomaisten tai lainsäädäntöelimien toimissa, jotka koskevat lapsia, on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu.
2. Sopimusvaltiot sitoutuvat takaamaan lapselle hänen hyvinvoinnilleen välttämättömän suojelun ja huolenpidon ottaen huomioon hänen vanhempiensa, laillisten huoltajiensa tai muiden hänestä oikeudellisessa vastuussa olevien henkilöiden oikeudet ja velvollisuudet. Tähän pyrkiessään sopimusvaltiot ryhtyvät kaikkiin tarpeellisiin lainsäädäntö- ja hallintotoimiin.

Vuoroasuminen on kirjattu lainsäädäntöön; Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta; 2.luku, 7§ sopimus lapsen huollosta

Vanhemmat voivat sopia, että:

– 1) lapsen huolto uskotaan molemmille vanhemmille yhteisesti tai yksin toiselle vanhemmalle;

– 2) vanhemmalla, joka ei ole lapsen huoltaja, on sama oikeus kuin huoltajalla saada lasta koskevia salassa pidettäviä tietoja viranomaisilta ja yksityisiltä palveluntuottajilta joko kaikissa tai sopimuksessa määrätyissä asioissa;

– 3) lapsi asuu toisen vanhempansa luona, jos vanhemmat eivät asu yhdessä;

– 4) lapsi asuu vuorotellen kummankin vanhempansa luona («vuoroasuminen»).

– Vanhemmat voivat sopia muun henkilön kanssa:

– 1) että lapsen huolto uskotaan vanhempien tai toisen vanhemman ohella kyseiselle henkilölle; tai

– 2) että kyseisellä henkilöllä on sama oikeus kuin huoltajalla saada lasta koskevia salassa pidettäviä tietoja viranomaisilta ja yksityisiltä palveluntuottajilta joko kaikissa tai sopimuksessa määrätyissä asioissa.

7 b § (8.2.2019/190)
Vuoroasumisen ja tapaamisoikeuden ehdoista sopiminen

Kun sovitaan vuoroasumisesta tai tapaamisoikeudesta, sopimuksesta tulee ilmetä vuoroasumisen taikka tapaamisen ja luonapidon tarkemmat ehdot.

Vuoroasumista koskevaan sopimukseen on kirjattava, kumpi koti ilmoitetaan lapsen viralliseksi asuinpaikaksi.

Tarvittaessa voidaan sopia, miten vastuu vuoroasumisen tai tapaamisoikeuden toteuttamisesta aiheutuvista kuljetuksista tai matkakuluista jakautuu osapuolten kesken.

32 § Koulumatkat
Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen. Jos esiopetusta saavan oppilaan matka kotoa esiopetukseen tai varhaiskasvatuslaissa tarkoitetusta varhaiskasvatuksesta esiopetukseen on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on vastaavasti oikeus maksuttomaan kuljetukseen kotoa suoraan esiopetukseen tai varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai varhaiskasvatukseen. Perusopetusta, lisäopetusta tai esiopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen myös silloin, kun edellä tarkoitettu matka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä riittävä avustus. (13.7.2018/542)

Tasa-arvolaissa on kolmenlaisia säännöksiä: tasa-arvon edistämissäännökset, syrjinnän kiellot sekä oikeussuojaa ja valvontaa koskevat säännökset.
Tasa-arvon edistämissäännökset koskevat viranomaisten, koulutuksen järjestäjien ja muiden koulutusta tai opetusta järjestävien yhteisöjen sekä työnantajien velvollisuutta edistää tasa-arvoa. Viranomaisten tulee arvioida kaikkea toimintaansa eri sukupuolten näkökulmasta ja luoda toimintatavat tasa-arvon edistämiseksi. Tasa-arvoa edistetään myös kiintiöillä. Oppilaitoksissa ja työelämässä tasa-arvoa edistetään muun muassa tasa-arvosuunnitelmien avulla.
Maksullinen koulukuljetus on ongelma mm. vähävaraisille perheille, joissa etävanhemmaksi kirjattu huoltaja velvoitetaan maksamaan koulukuljetuksesta, joka lähivanhemman luota on maksuton. Kustannukset monilapsisissa perheissä voivat nousta satoihin euroihin vuodessa ja mm. lapsilisät ym. lapsiperheille tarkoitetut etuudet myönnetään vain lähivanhemmalle.
Mahdollistamalla maksuton koulukuljetus vuoroasumisperheille tukee lapsen oikeutta molempiin vanhempiin, tasa-arvoistaa eroperheiden lapsia, nuoria ja huoltajia, tukee lapsen ja etävanhemman yhteyttä sekä perheiden hyvinvointia ja helpottaa perheiden taloudellista toimeentuloa – maksullinen koulukuljetus voi olla kynnyksenä vuoroasumisjärjestelylle, joka taas voisi olla vanhemman ja lapsen yhteydenpidon kannalta ”viikonloppuvanhemmuutta” parempi ja varteenotettava vaihtoehto.


Lopuksi suora lainaus 13.2.2020 eduskunnan kyselytunnilta:
Opetusministeri Li Andersson: ”on kuntia, joissa on tehty kuntatasolla lapsi- ja perhemyönteisyyden nimissä päätöksiä siitä, että halutaan turvata kaikkien koululaisten oikeus maksuttomiin koulumatkoihin kahden vanhemman luokse. Eli tämänkaltaista päätöksentekoa on jo kuntatasolla mahdollista edistää, mikäli kuntapäättäjät itse ovat siihen halukkaita.”
(Täysistunto torstai 13.2.2020, PTK 6/2020 vp, suullinen kysymys SKT 8/2020 vp, keskustelu Ari Koponen (PS) ja opetusministeri Li Andersson)


Linkit muihin verkkosivuihin

Jaa: